Cheshire 15 & 18 girls v Lancs & Yorks 15 & 18 girls
Cheshire U15 & U18 Girls
:
Lancashire & Yorkshire U15 & U18 Girls

MATCH DETAILS

Championship

Cheshire 15 & 18 girls v Lancs & Yorks 15 & 18 girls